BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Văn bản chỉ đạo mới
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập49
Tổng số người xem 61796
Tổng số lượt xem 134650
Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Ban Dân tộc
Đăng lúc 2017-09-14 09:49:06

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO BAN DÂN TỘC

 

1. Bà Trịnh Thị Oanh  – Trưởng Ban:

Số điện thoại: 3.850.746

Email: oanhtt.bdt@sonla.gov.vn

Phân công thực hiện nhiệm vụ:

- Phụ trách chung:

Chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Uỷ ban Dân tộc và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban trong thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.

- Trực tiếp chỉ đạo:

+ Chỉ đạo, tổ chức nắm tình hình về đời sống mọi mặt và dự báo tình hình trong đồng bào dân tộc thiểu số để tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng cơ chế thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của tỉnh; công tác đối ngoại.

+ Chỉ đạo và quyết định các vấn đề liên quan đến công tác thanh tra; công tác quy hoạch, kế hoạch tổng hợp; công tác tổ chức cán bộ, Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật, Chủ tịch hội đồng xét sáng kiến; Chủ tịch hội đồng xét nâng lương. Chủ tịch hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của ban. Là chủ tài khoản thứ nhất của cơ quan. 

+ Chỉ đạo các hoạt động giúp đỡ xã Tạ Khoa - huyện Bắc Yên;

+ Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính; Trưởng Ban biên tập trang thông tin điện tử Ban Dân tộc.

- Phụ trách chung các chương trình, chính sách dân tộc, dự án đầu tư do Ban Dân tộc được giao quản lý.

- Phụ trách Văn phòng.

- Phụ trách công tác bảo vệ Chính trị nội bộ cơ quan. Chính trị viên BCH quân sự cơ quan.

- Theo dõi công tác dân tộc huyện: Mai Sơn, Yên Châu.

- Tham gia các Ban Chỉ đạo của tỉnh:

(1) Phó Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg

(2) Thành viên BCĐ thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP.

(3) Thành viên BCĐ xây dựng nông thôn mới (huyện Mường La).

(4) Thành viên BCĐ các Chương trình MT Quốc gia giai đoạn 2016-2020.

(5) Thành viên BCĐ công tác tín ngưỡng tôn giáo Tỉnh ủy.

(6) Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh về củng cố hệ thống chính trị cơ sở (Qđ 68 Tỉnh ủy).

(7) Thành viên tổ giúp việc thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt một số chỉ tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS.

(8) Thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách XH tỉnh (huyện Mộc Châu).

(9) Thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh.

2. Ông Nguyễn Vũ Điền - Phó Trưởng Ban:

Số điện thoại: 3.852.009

Email: diennv.bdt@sonla.gov.vn

Phân công thực hiện nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban và trước pháp luật về lĩnh vực được giao, giúp Trưởng Ban phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Trực tiếp chỉ đạo:

+ Thực hiện Chương trình 135;

+ Các đề án sắp xếp dân cư theo Quyết định 162; ĐA các điểm dân cư cách xa trung tâm và các đề án khác (nếu có).

+ Phối hợp với các ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực an ninh - quốc phòng liên quan đến vùng đồng bào dân tộc (di cư tự do, tranh chấp đt đai, truyền đạo trái pháp luật, phòng chống ma túy);

+ Chiến lược về công tác dân tộc, Thông tư 03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2015 của UBDT về chế độ báo cáo, thống kê công tác dân tộc.

+ Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy quân sự cơ quan.

- Trực tiếp phụ trách:

+ Phòng Kế hoạch - Tổng hợp;

+ Theo dõi công tác dân tộc các huyện: Mộc Châu, Vân Hồ.

 - Tham gia các Ban Chỉ đạo của tỉnh:

(1) Thành viên BCĐ phát triển KTXH các xã tuyến biên giới Việt Nam - Lào (BCĐ 160) của tỉnh;

(2) Thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng  - An ninh tỉnh;

(3) Thành viên BCĐ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh.

(4) Thành viên Tổ lập kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội có sự tham gia tại huyện Mai Sơn và Vân Hồ.

(5) Thành viên BCĐ 2968 của tỉnh.

- Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được giao phụ trách, chỉ đạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban phân công.

3. Ông Lường Bun Tỉnh - Phó Trưởng Ban:

Số điện thoại: 3.751.822

Email: tinhlb.bdt@sonla.gov.vn

Phân công thực hiện nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban và trước pháp luật về lĩnh vực được giao, giúp Trưởng Ban phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Trực tiếp chỉ đạo:

+ Thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn"

+ Tổ chức các hoạt động về “tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số”; Mô hình bình đẳng giới;

+ Quyết định 498/QĐ-TTg về thực hiện đề án “giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015-2020”;

+ Công tác tuyên truyền vùng đồng bào dân tộc thuộc nhiệm vụ của Ban Dân tộc;

+ Phối hợp với các ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Văn hoá - xã hội, khoa học - công nghệ liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

+ Chỉ đạo thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2008 của Ban Dân tộc;

+ Trưởng Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ cơ quan Ban dân tộc.

- Trực tiếp phụ trách:

+ Chương trình ký kết phối hợp giữa Ban Dân tộc với các Sở, ngành liên quan.

+ Phụ trách phòng Tuyên truyền và Địa bàn.

+ Theo dõi công tác dân tộc các huyện:  Sông Mã, Sốp Cộp

- Tham gia các Ban Chỉ đạo của tỉnh:

(1) Thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh (QĐ số 1702/QĐ-UBND ngày 16/7/2010 của UBND tỉnh Sơn La).

(2) Thành viên BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Sơn La” (QĐ số 3461/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh Sơn La) và Ban Chỉ đạo triển khai mô hình can thiệp phòng chống bạo lực gia đình tỉnh Sơn La;

(3) BCĐ công tác gia đình Tỉnh Sơn La (QĐ 1154 ngày 13/5/2016).

(4) Thành viên Hội đồng tuyển sinh theo chế độ cử tuyển tỉnh Sơn La;

(5) Thành viên BCĐ Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm - Dạy nghề tỉnh Sơn La (QĐ số 05/QĐ-BCĐ ngày 29/12/2014 của  Ban chỉ đạo CTMTQG Việc làm - Dạy nghề tỉnh Sơn La);

(6) Thành viên Ban Quản lý quỹ Khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh.

(7) Thành viên BCĐ công tác DS – KHHGĐ.

(8) Thành viên Ban vận động “ Ngày Vì người nghèo” tỉnh Sơn La;

(9) Thành viên BCĐ triển khai thực hiện Chính sách Bảo hiểm ytế.

(10) Thành viên Hội hữu nghị Việt – Lào tỉnh.

(11) Thành viên Hội đồng tư vấn của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh Sơn La theo Quyết định số 52/QĐ – MTTQ – BTT ngày 18/5/2015 của Ban Thường trực MTTQVN Tỉnh Sơn La.

- Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được giao phụ trách, chỉ đạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban phân công.

4. Ông Lường Văn Toán – Phó Trưởng Ban:

Số điện thoại: 3.799.479

Email: toanlv.bdt@sonla.gov.vn

Phân công thực hiện nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban và trước pháp luật về lĩnh vực được giao, giúp Trưởng Ban phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Trực tiếp chỉ đạo:                 

+ Thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và Quyết định 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án ‘tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số ”.

+ Thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 về phê duyệt một số chỉ tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015.

+ Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc và quản lý các chương trình chính sách dân tộc.

+ Thực hiện Đề án điều tra thu thập thông tin về thực trạng KT-XH của 53 dân tộc thiểu số; Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số; Tiêu chí xác định xã, thôn bản ĐBKK; công tác nhân quyền.

+ Được uỷ quyền làm chủ tài khoản thứ 2;

+ Có trách nhiệm, xử lý phân văn bản đến;

- Trực tiếp phụ trách:

+ Phụ trách phòng Chính sách dân tộc;

+ Phụ trách công tác dân vận cơ quan

+ Được giao là người phát ngôn của Ban với Báo chí và các cơ quan truyền thông.

 + Theo dõi công tác dân tộc các huyện Bắc Yên, Phù Yên, Thành phố.

- Tham gia các BCĐ của tỉnh:

(1) Thành viên BCĐ thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

(2) Thành viên BCĐ thực hiện triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2020. (QĐ số 60/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của UBND tỉnh Sơn La).

- Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được giao phụ trách, chỉ đạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban phân công.

5. Ông Thào Xuân Nếnh – Phó Trưởng Ban:

Số điện thoại: 3.850.745

Email: nenhtx.bdt@sonla.gov.vn

Phân công thực hiện nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban và trước pháp luật về lĩnh vực được giao, giúp Trưởng Ban phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Trực tiếp chỉ đạo:

+ Thực hiện Quyết định 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 -2025;

+ Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 về việc phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Miền núi giai đoạn 2017 - 2020;

+ Quyết định 102/2009/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn;

+ Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất với hộ dân tộc thiểu số ĐBKK giai đoạn 2012-2015;

+ Phối hợp với các ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đất đai, sản xuất nông, Lâm ngư nghiệp liên quan đến vùng đồng bào dân tộc.

- Trực tiếp phụ trách:

+ Phụ trách phòng Thanh tra.

+ Theo dõi công tác dân tộc huyện Thuận Châu, Mường La, Quỳnh Nhai;

- Tham gia các BCĐ của tỉnh:

(1) Thành viên Ban chỉ đạo 5 có, 5 không của tỉnh;

(2) Thành viên BCĐ thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2020;

(3) Thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên địa bàn Tỉnh Sơn La theo Quyết định 2814/QĐ-UBND ngày 25/11/2016.

(4) Thành viên BCĐ phòng chống cháy rừng của tỉnh.

(5) Tham gia Hội đồng thẩm định Quy hoạch sản xuất nông, Lâm ngư nghiệp các huyện.

- Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được giao phụ trách, chỉ đạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban phân công.

 

( Theo Thông báo phân công nhiệm vụ lãnh đạo Ban số 53/TB-BDT ngày 13/2/2017 của BDT tỉnh Sơn La)