BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Văn bản chỉ đạo mới
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập11
Tổng số người xem 61757
Tổng số lượt xem 134611
TRIỂN KHAI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 2086/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Đăng lúc 20-07-2017 14:47:33
Từ đầu tháng 7 năm 2017 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc và Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban dân tộc tỉnh Sơn La đang triển khai rà soát xây dựng Đề án Phát triển kinh tế - xã hội dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La theo Quyết định 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Mục tiêu Đề án nhằm duy trì, phát triển và nâng cao vị thế của các dân tộc thiểu số rất ít người; xóa đói giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số ít người một cách bền vững; hướng tới giảm dần sự chênh lệch về khoảng cách phát triển với các dân tộc khác trong khu vực; xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các thôn, bản nơi sinh sống tập trung của đồng bào dân tộc rất ít người; góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nội dung: đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng các thôn, bản phấn đấu theo định hướng tiêu chí nông thôn mới bao gồm: đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng ưu tiên cho các thôn, bản có tỷ lệ hộ nghèo cao, tập trung vào các hạng mục cần thiết như: đường giao thông, cầu, cống; công trình thủy lợi và điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt; lớp học kiên cố, nhà ở công vụ cho giáo viên; nhà sinh hoạt cộng đồng và các trang thiết bị phù hợp với văn hóa truyền thống của từng dân tộc...Hỗ trợ phát triển sản xuất gồm các nội dung: hỗ trợ giống, một số vật tư đầu vào phục vụ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; vắc xin tiêm phòng các dịch bệnh nguy hiểm cho gia súc, gia cầm; hỗ trợ khai hoang tạo đất sản xuất; giao khoán bảo vệ rừng và trồng rừng; hỗ trợ nâng cao năng lực, trình độ sản xuất cho đồng bào. Hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào thông qua các hoạt động như: sưu tầm, phục dựng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu, đặc sắc (nghề, lễ hội, nhạc cụ, trang phục...); tổ chức dạy và học tiếng dân tộc theo các hình thức phù hợp; cấp trang thiết bị cho các nhà sinh hoạt cộng đồng; thành lập và duy trì hoạt động đội văn nghệ thôn, bản; xây dựng  bản tiêu biểu bảo tồn kiến trúc, văn hóa truyền thống. Củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, nâng cao trình độ cho cán bộ là người dân tộc rất ít người ở cơ sở. Phấn đấu dân tộc nào cũng có cán bộ tham gia hệ thống chính trị ở cơ sở. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ hiện hành về giáo dục và y tế. Trong đó, ưu tiên triển khai thực hiện chính sách trên cho dân tộc La Ha tại 4 huyện, 52 bản trên địa bàn tỉnh Sơn La, Đề án dự kiến hoàn thành trong tháng 8 năm 2017.

Sa Văn Đức

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng