BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Văn bản chỉ đạo mới
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập56
Tổng số người xem 61812
Tổng số lượt xem 134666
Kết quả phối hợp triển khai, thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2002-2016
Đăng lúc 05-10-2017 14:16:39
Kết quả 15 năm thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi đối với đồng bào dân tộc thiểu số thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng khó khăn trên nhiều phương diện.

Chính sách cho vay mở ra cơ hội cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống ở vùng khó khăn ở vùng sâu, vùng xa được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi để tạo đà phát triển sản xuất, chăn nuôi, từng bước xóa đói, giảm nghèo bền vững và ổn định cuộc sống. Bao gồm các chính sách cho vay cụ thể như: Chính sách cho vay phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg, sau đó là Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chính sách cho vay hỗ trợ đất sản xuất và hỗ trợ mua sắm nông cụ, máy móc chuyển đổi nghề theo Quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Quá trình chỉ đạo, quản lý và triển khai thực hiện chính sách từ cấp tỉnh, đến cơ sở luôn được quan tâm quán triệt đến người dân, niêm yết tại trụ sở xã đảm bảo chính sách được thực hiện khách quan, công khai, minh bạch từ giai đoạn bình xét, lựa chọn đối tượng thụ hưởng và phân bổ vốn, tổ chức thực hiện các bước cho vay đúng quy trình, thủ tục theo quy định. Trong đó, có sự tham gia kiểm tra, giám sát của người dân được thụ hưởng chính sách, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội, mặt trận, đoàn thể... Do đó, chính sách thực hiện đúng quy định, kịp thời, thỏa đáng, đáp ứng nguyện vọng của người dân, giúp đồng bào được thụ hưởng chính sách yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống, tin tưởng vào đường lối phát triển, đổi mới của Đảng, Nhà nước.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Ban Dân tộc tỉnh thường xuyên có sự phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác tham mưu chỉ đạo lập kế hoạch nhu cầu vốn vay, phân bổ chỉ tiêu vốn vay, kiểm tra giám sát, trao đổi nắm bắt thông tin báo cáo về tình hình, kết quả triển khai thực hiện và giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, với các nội dung trọng tâm như sau:

Chủ động phối hợp trong công tác lập kế hoạch nhu cầu vốn vay: Đối với các nguồn vốn vay phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn theo Quyết định 32/2007/QĐ-TTg (giai đoạn 2007-2012), Quyết định 54/2012/QĐ-TTg (Giai đoạn 2012-2015); Vốn vay hỗ trợ đất ở, đất sản xuất theo Quyết định 755/QĐ-TTg... Ban Dân tộc phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn các huyện, thành phố (qua Phòng Dân tộc và Phòng giao dịch NHCSXH huyện) thực hiện việc rà soát tổng hợp đối tượng trình UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm căn cứ đề nghị Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam phối hợp các bộ, ngành trung ương để giao chỉ tiêu vốn.

Quan tâm phối hợp phân bổ nguồn vốn vay cho các huyện, Thành phố: Căn cứ nguồn vốn vay được Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam phân bổ cho tỉnh và nhu cầu vay theo kế hoạch, Đề án đã được phê duyệt, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh dự kiến phân bổ nguồn vốn vay xin ý kiến tham gia, Ban Dân tộc với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị nghiên cứu, xem xét và kịp thời tham gia ý kiến bằng văn bản để Ngân hàng chính sách xã hội phân bổ vốn vay cho từng huyện, thành phố, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch theo đúng tiến độ quy định.

Tăng cường phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của thành viên Ban đại diện - Hội đồng quản trị (BĐD - HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thực hiện theo Quy chế hoạt động ban hành tại Quyết định số 162/2003/QĐ-HĐQT ngày 17/4/2003 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội: Hàng năm, ngoài việc thường xuyên kiểm tra nắm tình hình thực hiện công tác dân tộc và các chính sách dân tộc trên địa bàn theo chức năng nhiệm vụ, Ban Dân tộc phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát nắm tình hình hoạt động của BĐD - HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện được giao phụ trách (gồm huyện Bắc Yên và Mộc Châu); đồng thời kiểm tra quy trình, hoạt động của các tổ chức được ủy thác cho vay vốn và kiểm tra, nắm tình hình thực tế việc sử dụng vốn của các hộ vay, đánh giá hiệu quả của việc sử dụng vốn vay.

Kịp thời phối hợp nắm tình hình và giải quyết những vướng mắc khó khăn và tổng hợp báo cáo: Căn cứ nhiệm vụ được phân công, Ban Dân tộc luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và UBND các huyện nắm thông tin tình hình triển khai thực hiện tại cơ sở huyện, xã thông qua công tác kiểm tra, giám sát, thông qua các báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm...) và báo cáo đột xuất của UBND các huyện, thành phố. Khi phát hiện các vấn đề vướng mắc, phát sinh 2 bên kịp thời thông tin và phối hợp đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, giải quyết, điều chỉnh nguồn vốn vay giữa các huyện, thành phố để nguồn vốn được sử dụng hiệu quả. Năm 2016, sau khi nắm thông tin có 20 hộ ở xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách vay vốn theo Quyết định 755/QT-TTg, mặc dù đã hoàn tất xong các thủ tục và đủ điều kiện được vay vốn tín dụng ưu đãi, nhưng do nguồn vốn phân bổ cho huyện đầu năm hạn hẹp, nên chưa có nguồn cho dân vay. Ban Dân tộc đã thông tin để Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh kịp thời nắm tình hình thực tế, xem xét cân đối điều chỉnh vốn, giải quyết kịp thời cho các hộ đủ điều kiện được vay vốn theo quy định. Đồng thời, Ban Dân tộc và Ngân hàng Chính sách xã hội cũng đã thường xuyên phối hợp tốt trong công tác nắm số liệu, tiến độ để thực hiện nhiệm vụ báo cáo thường xuyên, định kỳ và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Phối hợp thực hiện tốt công tác tổng hợp, rà soát nhu cầu vay vốn theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt và nhu cầu vay vốn thực tế vùng đồng bào: Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg, tổng nhu cầu vay vốn theo Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 06/9/2013 của UBND tỉnh có 15.292 hộ, tổng vốn là 122.326 triệu đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm 30/9/2016, tổng nhu cầu vay vốn thực tế sau khi rà soát lại là 6.678 hộ, vốn vay là 53.126 triệu đồng. Quyết định số 755/QĐ-TTg, tổng nhu cầu vay vốn theo Quyết định phê duyệt số 1509/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 của UBND tỉnh Sơn La gồm có: Hỗ trợ đất sản xuất: 11.846 hộ, vốn vay 177.690 triệu đồng; hỗ trợ mua sắm nông cụ máy móc, chuyển đổi nghề: 15.112 hộ, vốn vay 226.680 triệu đồng. Tuy nhiên, nhu cầu thực tế cần vay vốn sau khi rà soát lại tại thời điểm 30/9/2016 là 4.594 hộ, vốn vay là 68.903 triệu đồng, (trong đó: hỗ trợ đất sản xuất 792 hộ, vốn vay 12.143 triệu đồng; Hỗ trợ mua sắm nông cụ máy móc, chuyển đổi nghề: 3.802 hộ, vốn vay 56.760 triệu đồng).

Công tác tham mưu triển khai thực hiện có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Dân tộc tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, UBND các huyện, xã và các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác trong việc tổng hợp nhu cầu vay vốn đảm bảo, các hộ được vay đúng địa bàn, đối tượng và định mức theo quy định; đồng thời việc sử dụng nguồn vốn đảm bảo đúng mục đích yêu cầu, phát huy hiệu quả sử dụng vốn. Dư nợ nguồn vốn thực hiện Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg, Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn đến 31/8/2017 là 50.728 triệu đồng, giải quyết cho 6.460 hộ vay vốn; Tổng dư nợ nguồn vốn thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg đến 31/8/2017 là 69.261 triệu đồng, giải quyết đáp ứng cho 4.644 hộ vay. Chính sách cho vay theo QĐ 54/2012/QĐ-TTg và QĐ 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần tác động tích cực đến mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của toàn tỉnh hàng năm. Tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015) đã giảm từ 23,9% năm 2014 xuống còn 21,47% năm 2015.

Công tác tham mưu triển khai thực hiện đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành cùng sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của các cấp đảng ủy, chính quyền địa phương, đa số nhân dân đồng tình ủng hộ và đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, tồn tại vướng mắc do nguyên nhân khách quan, chủ quan cần được tiếp tục quan tâm nghiên cứu, xem xét để rút ra những bài học kinh nghiệm cho quá trình chỉ đạo, quản lý và triển khai, thực hiện các chương trình, chính sách tương tự trong những năm tiếp theo đạt kết quả tốt hơn, cụ thể như sau:

Mặc dù nguồn vốn cho vay thực hiện Quyết định 32/QĐ-TTg; Quyết định 54/2012/QĐ-TTg và Quyết định 755/QĐ-TTg cuat Thủ tướng Chính phủ với mức lãi xuất ưu đãi, nhưng định mức cho vay thấp, nguồn vốn giao hàng năm hạn hẹp, chưa đáp ứng so với nhu cầu vay vốn theo kế hoạch đề ra. Giai đoạn đầu, trong khi dân có nhu cầu vay lớn thì được cấp ít vốn, đến cuối giai đoạn thực hiện chính sách (năm 2016) mới cấp nguồn vốn lớn để thực hiện. Do đó, một số hộ nghèo thuộc đối tượng chuyển sang vay nguồn vốn khác để phát triển sản xuất, chăn nuôi kịp thời vụ. (dẫn đến giai đoạn sau giảm nhu cầu so với kế hoạch ban đầu).

Mặt khác, quy định đối tượng thực hiện chính sách cho vay theo QĐ 755/QĐ-TTg còn cứng nhắc. Các văn bản của Trung ương quy định đối tượng thực hiện chính sách phải là những hộ “được áp dụng theo chuẩn nghèo tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015” và được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại thời điểm chính sách có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, hộ nghèo hàng năm phải rà soát, thay đổi phát sinh tăng, giảm liên tục, gây bị động và khó khăn cho cơ sở trong triển khai, thực hiện. Dẫn đến, Số hộ nghèo khó khăn phát sinh sau thời điểm rà soát, xây dựng đề án không được bổ sung linh hoạt, đưa vào diện đối tượng thụ hưởng chính sách cho vay.

Công tác rà soát, phê duyệt danh sách và bổ sung danh sách của một số huyện chưa được kịp thời, tổng hợp nhu cầu chưa chính xác (cá biệt có những hộ có tên trong đề án phê duyệt nhưng không có tên trong danh sách hộ nghèo được phê duyệt theo Quyết định 09/2011/QĐ-TTg). Giai đoạn hiện nay, việc rà soát, phê duyệt danh sách hộ nghèo theo tiêu chí mới, chuẩn nghèo đa chiều, tuy nhiên việc xác định các đối tượng thực hiện chính sách chủ yếu căn cứ theo tiêu chí thu nhập, dẫn đến khó khăn trong việc xác định, rà soát và tổng hợp đối tượng thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi.

Một số cấp ủy đảng, chính quyền cấp cơ sở chưa quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân thực sự nắm, hiểu rõ được mục tiêu chính sách cho vay, dẫn đến một số hộ được vay còn mang tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước, chưa tận dụng được nguồn lực hỗ trợ cho vay để vươn lên thoát nghèo.

Trải qua 15 năm thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi đối với đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện chính sách dân tộc. Thời gian tới, Ban Dân tộc tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thực hiện tốt các chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Sa Văn Đức

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng