BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Văn bản chỉ đạo mới
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập18
Tổng số người xem 61764
Tổng số lượt xem 134618
Nội dung
Số hiệu
Ngày ban hành
Loại tài liệu
Nơi ban hành
Làm lại
Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Tải về
Triển khai thực hiện Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg về việc ban hành tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2016-2020 X
533/BDT-KH 16/11/2016 Rà soát, lập nhu cầu đầu tư tại các điểm dân cư cách xa trung tâm bản X
2115/QĐ-TTg 7/11/2016 Tiêu chí huyện nghèo áp dụng giai đoạn 2017-2020 X
159/2016/NĐ-CP 29/11/2016 Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Ban Thanh tra nhân dân X
36/2016/QĐ-UBND 03/11/2016 Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc và Trưởng, Phó phòng Dân tộc thuộc UBND cấp huyện, thành phố tỉnh Sơn La X
161/2016/NĐ-CP 02/12/2016 Cơ chế đặc thù quản lý đầu tư xây dựng một số dự án thuộc chương trình MTQG Tải về
20/BDT 23/01/2017 Hướng dẫn xác định địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc phạm vi áp dụng Nghị định 116/NĐ-CP ngày 24/12/2010 X
38/TB-BDT 07/02/2017 Thông báo Phân công cán bộ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí X
03/KH-BDT 12/01/2017 KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH NĂM 2017 X
16/CT-TTg 5/9/2016 Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp X
Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15/2/20 Báo cáo thống kê công tác dân tộc áp dụng đối với Cơ quan công tác dân tộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương X
1722/QĐ-TTg 2/9/2016 Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 X
Thông tư số 04/2014/TT-UBDT 01/12/2014 Quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc X
2085/QĐ-TTg 31/10/2016 Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc miền núi giai đoạn 2017-2020 Tải về
56/BDT-CSDT 14/02/2017 Phối hợp cung cấp thông tin, số liệu phục vụ báo cáo X
82/BDT 3/3/2017 Rà soát danh sách đề nghị phê duyệt người có uy tín năm 2017 X
30/DBĐHNT-GV 22/2/2017 THÔNG BÁO TUYỂN SINH X
114/BDT-KH 17/3/2017 vv xin ý kiến tham gia vào dự thảo Đề án sắp xếp, ổn định các điểm xa dân cư cách xa trung tâm bản X
MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI CỦA TỈNH LIÊN QUAN ĐẾN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC X
05-NQ/TU 01/10/2016 Nghị quyết BCH Đảng bộ tỉnh X
21/KH-BDT 14/3/2017 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh X
628/QĐ-UBND 22/3/2017 Quyết định phê duyệt danh sách người có uy tín năm 2017 Tải về
70/KH-UBND 28/4/2017 Kế hoạch triển khai Quyết định số 2561/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Tăng cường vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS X
12/2017/QĐ-TTg 22/04/2017 Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 X
221/HD-BDT 5/5/2017 Hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh X
228/BDT-KH 08/5/2017 XIN Ý KIẾN THAM GIA VÀO HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XD NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH VỀ THÔNG QUA " Đề án sắp xếp, hỗ trợ ổn định các điểm dân cư cách xa trung tâm bản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2025" X
582/QĐ-TTg 28/4/2017 Danh sách thôn, xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định 582/QĐ-TTg Tải về
02/2017/TT-UBDT 22/5/2017 Thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ X
57/2017/NĐ-CP 09/05/2017 Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người Tải về
01/2017/TT-UBDT 10/05/2017 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THỰC HIỆN DỰ ÁN 2 (CHƯƠNG TRÌNH 135) THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 DO BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC BAN HÀNH Tải về
1302/SNN-PTNT 188/HD-SNN Điều chỉnh bổ xung hướng dẫn số 188/HD-SNN X
02/2015/TT-UBDT 30/11/2015 Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc X
28/11/2016 Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Ủy Ban Dân tộc X
327/BDT-KH 14/06/2017 vv đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng thanh quyết toán chi phí quản lý CT 135 Tải về
20/QĐ-BDT 28/3/2017 Quyết định về việc phân công cán bộ phụ trách Công nghệ thông tin Tải về
55/KH-BDT 7/6/2017 KH phát động và tổ chức phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2017 của Ban Dân tộc Tải về
111/BC-BDT 15/6/2017 BC tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2017 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Tải về
56/KH-BDT 19/6/2017 KH thực hiện NQ 09-NQ/TU ngày 1/5/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý tỉnh Sơn La đến năm 2020 Tải về
341/TB-BDT 20/6/2017 TB Kết luận của đ/c Trưởng Ban tại Hội nghị sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017 Tải về
118/BC-BDT 23/6/2017 Báo cáo kết quả tổ chức " Tháng hành động phòng, chống ma túy" năm 2017 Tải về
59/KH-BDT 26/6/2017 KH thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La ( lần 1) Tải về
52/QĐ-BDT 26/6/2017 Quyết định thành lập HĐ thẩm định CT khung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc CT 135 giai đoạn 2016-2020 của Ban Dân tộc tỉnh Tải về
1428/QĐ-UBND 30/5/2017 UBND tỉnh hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2017 - 2020 Tải về
358/HD-BDT 26/6/2017 Hướng dẫn Lập dự toán, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán chi phí quản lý Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 Tải về
60/KH-BDT 27/6/2017 Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua "chung tay vi người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020 Tải về
361/BDT 28/6/2017 CV vv đề nghị ban hành văn bản rà soát thống kê, tổng hợp tình hình thiếu đất sản xuất trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Tải về
46/QĐ-BDT 09/6/2017 Quyết định Ban hành Quy định đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La Tải về
Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ Tải về
55/QĐ-BDT 11/7/2017 Quyết định ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020. Tải về
61/KH-BDT 10/7/2017 Kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2017 Tải về