Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Ban Dân tộc

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO BAN DÂN TỘC


1. Ông Nguyễn Văn Thu  – Trưởng Ban:

Điện thoại: 0212.3850.746

Email: thunv.bdt@sonla.gov.vn

(1) Phụ trách chung: Chịu trách nhiệm toàn diện trước Uỷ ban Dân tộc, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban trong thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.

(2) Trực tiếp chỉ đạo:

- Chỉ đạo, tổ chức nắm tình hình về đời sống mọi mặt và dự báo tình hình trong đồng bào dân tộc thiểu số để tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng cơ chế thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của tỉnh; công tác đối ngoại.

- Chỉ đạo và quyết định các vấn đề liên quan đến công tác thanh kiểm tra; công tác quy hoạch, kế hoạch tổng hợp; công tác tổ chức cán bộ, Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật, Chủ tịch hội đồng xét sáng kiến; Chủ tịch hội đồng xét nâng lương. Chủ tịch hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của Ban. Là chủ tài khoản thứ nhất của cơ quan. 

- Chỉ đạo toàn diện việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021-2025. theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ; Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 31.8.2021 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ và Kế hoạch 260/KH-UBND ngày 05/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh ủy về “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”. 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ: Xây dựng, triển khai Đề án cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025". Chỉ đạo duy trì thực hiện Đề án cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 về phê duyệt một số chỉ tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015.

- Là người phát ngôn của Ban với Báo chí và các cơ quan truyền thông; phụ trách công tác thông tin đối ngoại.

- Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính; Trưởng Ban biên tập trang Web.

- Phụ trách chung các chương trình, chính sách dân tộc, dự án đầu tư do Ban Dân tộc được giao quản lý.

- Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ban hành Chiến lược Công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030.

- Phụ trách và tham gia sinh hoạt tại Phòng Chính sách dân tộc.

- Phụ trách công tác bảo vệ Chính trị nội bộ cơ quan.

- Chương trình ký kết phối hợp giữa Ban Dân tộc với Ban Dân tộc các tỉnh, các Sở, Ban ngành liên quan.

- Trực tiếp ký các Quyết định, Tờ trình gửi Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Uỷ ban Dân tộc và một số sở ngành liên quan.  

- Tham gia các Ban Chỉ đạo của tỉnh: (Có phụ lục kèm theo)  

 2. Ông Lường Văn Toán – Phó Trưởng Ban:

Điện thoại: 0212.3799.479

Email: toanlv.bdt@sonla.gov.vn

Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban và trước pháp luật về lĩnh vực được giao, giúp Trưởng Ban phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

(1) Trực tiếp chỉ đạo:             

- Tham mưu giúp Trưởng Ban chỉ đạo triển khai thực hiện dự án 1, dự án 2, dự án 6, dự án 7 và dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025., định hướng đến năm 2030 Theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính Phủ.

- Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn".

- Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

- Rà soát tiêu chí xác định xã, thôn bản ĐBKK theo Quyết định 33/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Công tác tham mưu nhiệm vụ giúp đỡ xã ĐBKK theo Quyết định phân công của UBND tỉnh;

- Chính trị viên BCH quân sự cơ quan.

- Phối hợp với các ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Văn hóa – xã hội liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Phụ trách và tham gia sinh hoạt tại Phòng Thanh tra;

- Phụ trách công tác dân vận cơ quan, Công tác nhân quyền.

- Là thành viên Tổ công tác thực hiện chuẩn hóa hệ thống thông tin dữ liệu tại Trung tâm điều hành thông minh tỉnh (IOC).

- Theo dõi công tác dân tộc các huyện: Bắc Yên, Phù Yên. Mộc Châu, Vân Hồ, Yên Châu và Mai Sơn.

- Phụ trách Công nghệ thông tin. Trực tiếp chỉ đạo, triển khai duy trì hoạt động trang Thông tin điện tử của Ban Dân tộc và Trang diễn đàn đối thoại trực tuyến về công tác dân tộc.

(2) Tham gia các BCĐ của tỉnh (Chi tiết tại phụ lục kèm theo).  

(3) Được ký thay Trưởng Ban một số văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách mà nội dung đã được thống nhất trước tập thể lãnh đạo Ban, hoặc được Trưởng Ban trực tiếp ủy quyền.

(4) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban phân công.

3. Ông Thào Xuân Nếnh – Phó Trưởng Ban:

Điện thoại: 0212.3850.745

Email: nenhtx.bdt@sonla.gov.vn

Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban và trước pháp luật về lĩnh vực được giao, giúp Trưởng Ban phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

(1) Trực tiếp chỉ đạo:

- Tham mưu giúp Trưởng Ban chỉ đạo triển khai thực hiện dự án 3, dự án 4, dự án 5, dự án 8 và dự án 9 (nội dung tuyên truyền pháp luật thuộc dự án 10) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- Công tác bình đẳng giới theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/20217 của Thủ tướng Chính Phủ.  

- Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện đề án “giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015-2025”.

 - Quyết định số 162/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án “sắp xếp, ổn định dân cư cho người di cư tự do từ nước CHDCND Lào trở về nước”.

- Thông tư số 05/2022/TT-UBDT ngày 30/12/2022 của UBDT về quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc. (Thay thế Thông tư 03/2019/TT-UBND ngày 25/12/2019 về ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc).

- Phối hợp với các ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực an ninh - quốc phòng liên quan đến vùng đồng bào dân tộc (di cư tự do, tranh chấp đt đai, truyền đạo trái pháp luật, phòng chống ma túy, HIV/ADIS). Xây dựng đơn vị đạt chuẩn về không có ma túy.

- Phối hợp với các ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đất đai, sản xuất nông, Lâm ngư nghiệp; Khoa học - công nghệ, công tác tư pháp; môi trường liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật.

- Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc.

- Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2015 của Ban Dân tộc.

- Trưởng Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ cơ quan Ban Dân tộc.

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cơ quan.

- Được uỷ quyền làm chủ tài khoản thứ 2.

- Phụ trách và tham gia sinh hoạt tại Phòng Tổng hợp - Hành chính.

(2) Theo dõi công tác dân tộc huyện: Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu, Mường La, Quỳnh Nhai và Thành Phố.

(3) Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh: (Chi tiết tại phụ lục kèm theo)  

(4) Được ký thay Trưởng Ban một số văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách mà nội dung đã được thống nhất trước tập thể lãnh đạo Ban, hoặc được Trưởng Ban trực tiếp ủy quyền.

(5) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban phân công.

( Theo Quyết định 39/QĐ-BDT  ngày 12/5/2023 về phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Ban Dân tộc )

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 602
  • Trong tuần: 3,104
  • Tất cả: 1,774,860
Đăng nhập

 BAN DÂN TỘC TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà 6T1, Trung tâm hành chính tỉnh, Tổ 7, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La. 

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Văn Thu - Trưởng Ban

Điện thoại: 0212.3850744 - Email: bdt@sonla.gov.vn 

 

 Chung nhan Tin Nhiem Mang