Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Ban Dân tộc

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO BAN DÂN TỘC


1. Ông Đinh Trung Dũng  – Trưởng Ban:

Điện thoại: 0212.3850.746

Email: dungdt.bdt@sonla.gov.vn

- Phụ trách chung:

Chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Uỷ ban Dân tộc và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban trong thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.

- Trực tiếp chỉ đạo:

+ Chỉ đạo, tổ chức nắm tình hình về đời sống mọi mặt và dự báo tình hình trong đồng bào dân tộc thiểu số để tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng cơ chế thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của tỉnh; công tác đối ngoại.

+ Chỉ đạo và quyết định các vấn đề liên quan đến công tác thanh kiểm tra; công tác quy hoạch, kế hoạch tổng hợp; công tác tổ chức cán bộ, Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật, Chủ tịch hội đồng xét sáng kiến; Chủ tịch hội đồng xét nâng lương. Chủ tịch hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của ban. Là chủ tài khoản thứ nhất của cơ quan. 

+ Chỉ đạo toàn diện việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14, Nghị quyết số 120/2020/NH14 của Quốc Hội, Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ.

+ Thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 về phê duyệt một số chỉ tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015;

+ Là người phát ngôn của Ban với Báo chí và các cơ quan truyền thông. Phụ trách công tác thông tin đối ngoại.

+ Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính; Trưởng Ban biên tập trang Web.

+ Phụ trách chung các chương trình, chính sách dân tộc, dự án đầu tư do Ban Dân tộc được giao quản lý.

+ Chiến lược về công tác dân tộc.

+ Thực hiện Nghị quyết số 52 về phát triển nguồn nhân lực.

- Phụ trách và tham gia sinh hoạt tại Văn phòng.

- Phụ trách công tác bảo vệ Chính trị nội bộ cơ quan.

- Chương trình ký kết phối hợp giữa Ban Dân tộc với Ban Dân tộc các tỉnh, các Sở, ngành liên quan.

- Trực tiếp ký các Quyết định, Tờ trình gửi Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Uỷ ban Dân tộc và một số sở ngành liên quan.  

- Theo dõi công tác dân tộc huyện: Yên Châu. Mộc Châu, Vân Hồ, Mai Sơn .

- Tham gia các Ban Chỉ đạo của tỉnh: (Có phụ lục kèm theo)

 2. Ông Lường Văn Toán – Phó Trưởng Ban:

Điện thoại: 0212.3799.479

Email: toanlv.bdt@sonla.gov.vn

Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban và trước pháp luật về lĩnh vực được giao, giúp Trưởng Ban phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Trực tiếp chỉ đạo:                

+ Thực hiện Chương trình 135;

+ Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 về  tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Quyết định 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án ‘tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số ”.

+ Tham mưu giúp Trưởng Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14, Nghị quyết số 120/2020/NH14 của Quốc Hội, Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

+ Thực hiện Quyết định số 771/2018/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ

+ Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc.

+ Chỉ đạo thực hiện các vấn đề liên quan đến Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số.

+ Rà soát tiêu chí xác định xã, thôn bản ĐBKK theo quyết định 50;

+ Công tác tham mưu nhiệm vụ giúp đỡ xã ĐBKK theo Quyết định 1919;

+ Chính trị viên BCH quân sự cơ quan.

+ Được uỷ quyền làm chủ tài khoản thứ 2;

+ Xử lý phân văn bản đến;

- Trực tiếp phụ trách:

+ Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn".

+ Phối hợp với các ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Văn hóa – xã hội liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

+ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2015 của Ban Dân tộc;

+ Xây dựng, triển khai Đề án cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025" theo Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Phụ trách và tham gia sinh hoạt tại Phòng Chính sách dân tộc;

+ Phụ trách công tác dân vận cơ quan, Công tác nhân quyền.

+ Theo dõi công tác dân tộc các huyện: Sông Mã, Sốp Cộp, Bắc Yên, Phù Yên.

 + Phụ trách Công nghệ thông tin.

- Tham gia các BCĐ của tỉnh (Chi tiết tại phụ lục kèm theo).

- Được ký thay Trưởng Ban một số Văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách mà nội dung đã được thống nhất trước tập thể lãnh đạo Ban, hoặc được Trưởng Ban trực tiếp ủy quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban phân công.

3. Ông Thào Xuân Nếnh – Phó Trưởng Ban:

Điện thoại: 0212.3850.745

Email: nenhtx.bdt@sonla.gov.vn

Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban và trước pháp luật về lĩnh vực được giao, giúp Trưởng Ban phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Trực tiếp chỉ đạo:

+ Thực hiện Quyết định 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 -2025.

+ Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 về việc phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Miền núi giai đoạn 2017 – 2020.

+ Công tác “tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số” theo Quyết định 1163/QĐ-TTg; Công tác tuyên truyền vùng đồng bào dân tộc thuộc nhiệm vụ của Ban Dân tộc.

+ Công tác bình đẳng giới theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ.

+ Quyết định 498/QĐ-TTg về thực hiện đề án “giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015-2020”.

+ Quyết định 162/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án “sắp xếp, ổn định dân cư cho người di cư tự do từ nước CHDCND Lào trở về nước”.

+ Thông tư 02/2018/TT-UBDT ngày 05/11/2018 của UBDT về quy định chế độ báo cáo, thống kê công tác dân tộc .

+ Phối hợp với các ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực an ninh - quốc phòng liên quan đến vùng đồng bào dân tộc (di cư tự do, tranh chấp đt đai, truyền đạo trái pháp luật, phòng chống ma túy, HIV/ADIS). Xây dựng đơn vị đạt chuẩn về không có ma túy.

+ Phối hợp với các ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đất đai, sản xuất nông, Lâm ngư nghiệp; Khoa học - công nghệ; môi trường liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật.

+ Trưởng Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ cơ quan Ban dân tộc.

+ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cơ quan.

- Trực tiếp phụ trách:

+ Phụ trách và tham gia sinh hoạt tại phòng Thanh tra .

+ Theo dõi công tác dân tộc huyện Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mường La, Thành phố .

- Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh: (Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

- Được ký thay Trưởng Ban một số Văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách mà nội dung đã được thống nhất trước tập thể lãnh đạo Ban, hoặc được Trưởng Ban trực tiếp ủy quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban phân công.

( Theo Quyết định 71/QĐ-BDT ngày 22/7/2020 về phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Ban Dân tộc )

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 38
  • Trong tuần: 8,579
  • Tất cả: 940,961
Đăng nhập

 BAN DÂN TỘC TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà 6T1, Trung tâm hành chính tỉnh, Tổ 7, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La. 

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Đinh Trung Dũng - Trưởng Ban

Điện thoại: 0212.3850744 - Email: bdt@sonla.gov.vn 

Giấy phép xuất bản số: Giấy phép số 01/GP-STTTT, ngày 08/01/2021 của Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Sơn La
Designed by VNPT

 Chung nhan Tin Nhiem Mang