Kết quả 5 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “trung thực, trách nhiệm, liêm chính sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” giai đoạn 2017-2022.

Sau 5 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “trung thực, trách nhiệm, liêm chính sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” giai đoạn 2017-2022. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên, lao động làm việc trong cơ quan có quan điểm lập trường chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Tích cực thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” nay là cuộc vận động Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo” đã được Công đoàn Ban Dân tộc triển khai thực hiện tốt. Là cuộc vận động do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động, theo từng nhiệm vụ, chương trình công tác hàng năm, Công đoàn Ban Dân tộc đã cụ thể hóa các nội dung triển khai thực hiện xem đó là một trong các tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên hàng năm. Qua 5 năm triển khai đã đạt nhiều kết quả khích lệ; thể hiện trên các mặt như sau:

- Xây dựng người CBCCVC “Trung thành

Công đoàn cơ sở đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; tham gia, hưởng ứng các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị - xã hội trọng đại của đất nước; tham gia và hưởng ứng các cuộc thi...Từ đó, củng cố niềm tin của cán bộ, đoàn viên đối với Đảng, Bác Hồ, nâng cao niềm tự hào dân tộc, lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc tạo nên cho cán bộ, đảng viên ý chí phấn đấu vươn lên trong công tác và cuộc sống. Cuộc vận động đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, đi vào chiều sâu trong cán bộ và đoàn viên, qua đó tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức sang hành động. Hằng năm, các đoàn viên công đoàn đều đạt hoàn thành xuất sắc, tốt nhiệm vụ.

- Xây dựng người CBCCVC “Trách nhiệm”

Cán bộ, đoàn viên đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo và quản lý, điều hành công tác dân tộc và các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, luôn có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ phục vụ nhân dân, sâu sát cơ sở, để hướng dẫn, giúp đỡ không gây phiền hà với nhân dân. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính, đã góp phần giải quyết nhanh chóng, kịp thời các yêu cầu, công việc của công dân và doanh nghiệp.

Với tinh thần chủ động, đã đưa nội dung cuộc vận động sát thực tiễn lao động, học tập, nghiên cứu tham mưu của cán bộ, đoàn viên theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực. Ban Chấp hành công đoàn đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, phối hợp tốt với chuyên môn đồng cấp, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đoàn viên để có giải pháp cụ thể phù hợp.

- Xây dựng người CBCCVC “Liêm chính”

Mặc dù đời sống của CBCCVC vẫn còn gặp khó khăn nhất định, nhưng luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Gương mẫu đi đầu trong công tác và cuộc sống, nhất là trong các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, 100% cán bộ, đoàn viên tham gia đóng góp các loại quỹ xã hội do các cấp, các ngành phát động; ủng hộ, đóng góp các Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Mái ấm công đoàn”, Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, thiên tai, bão lụt, người và các hoạt động tình nghĩa khác… trên 60 triệu đồng.

Công tác giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn: Công đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động công đoàn viên, các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp đóng góp kinh phí bằng nhiều hình thức xây nhà tình nghĩa, nhà lớp học bán trú, hỗ trợ học sinh nghèo, tặng quà tết…với số tiền 411,7 triệu đồng và nhiều đồ dùng, dụng cụ phục vụ học sinh và gia đình cho đồng bào.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia sinh hoạt và gương mẫu thực hiện tốt các nghĩa vụ của công dân đối với nơi cư trú; tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; tham gia xây dựng đời sống văn hoá ở nơi công sở và nơi cư trú. Qua đó, hàng năm cơ quan, đơn vị đều đạt Chuẩn văn hóa, 100% gia đình cán bộ, đoàn viên đạt gia đình văn hóa.

- Xây dựng người CBCCVC “Sáng tạo”

Trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, 5 năm qua đã có trên 15 sáng kiến cải tiến cấp cơ sở. Nhiều cá nhân được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và có nhiều cá nhân, tập thể được nhận Bằng khen của các bộ, ngành TW và của Uỷ ban nhân dân tỉnh; hàng năm đạt 100% nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Đặc biệt triển khai, vận động các cơ sở tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh. Có 5 cá nhân được Công đoàn viên chức tặng giấy khen.

Tóm lại, Cuộc vận động đã có sức lan tỏa rộng khắp, thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia, hưởng ứng. Góp phần rèn luyện tác phong chuẩn mực, thái độ văn minh, xây dựng môi trường làm việc khang trang, sạch sẽ. Tích cực thực hiện tốt Chương trình tổng thể cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Thông qua cuộc vận động đã giúp cán bộ, đoàn viên có mục tiêu phấn đấu trở thành người cán bộ, CCVC “vừa hồng vừa chuyên”, phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09/NQ-CĐVC ngày 03/8/2017 của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo”, trên cơ sở những kết quả đạt được, Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh triển khai thực hiện Cuộc vận động trong thời gian tới với một số nội dung, giải pháp và nhiệm vụ chủ yếu sau:

(1) Tiếp tục tuyên tuyền, vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 20 của Ban chấp hành TW Đảng về “Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa (XII) của BCH Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05/TW của Bộ chính trị về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

(1) Tham gia xây dựng quy chế phối hợp giữa công đoàn với thủ trưởng đơn vị, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nhất là tổ chức hội nghị cán bộ, công chức hàng năm đúng quy trình, đảm bảo nội dung, thời gian quy định. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện công đoàn.

(3) Vận động cán bộ, đoàn viên tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trước yêu cầu sắp xếp, cải cách tổ chức bộ máy. Nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

(4) Đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Xây dựng cơ quan văn hoá và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, phong trào “Xanh, sạch, đẹp, an toàn vệ sinh lao động”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, đoàn viên.

(5) Thực hiện tốt có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, công tác tổng kết đánh giá, công khai trong việc bình xét, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo thành phong trào thi đua sâu rộng, đưa công tác thi đua đi vào nề nếp góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị./.

Hùng Thiện

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 272
  • Trong tuần: 11,658
  • Tất cả: 824,185
Đăng nhập
 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà 6T1, Trung tâm hành chính tỉnh, Tổ 7, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La. 
Điện thoại: 0212.3850744 - Email: bdt@sonla.gov.vn 
Giấy phép xuất bản số: Giấy phép số 01/GP-STTTT, ngày 08/01/2021 của Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Sơn La
Designed by VNPT
 Chung nhan Tin Nhiem Mang