Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La ban hành Kết luận số 314-KL/TU về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI

Ngày 22/6/2021, Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Kết luận số 314-KL/TU về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI

Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI và Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII.

(Ảnh lấy từ nguồn cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La)

Trong 5 năm qua, Đảng bộ tỉnh Sơn La đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng và hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị. Qua đó, các cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm nêu gương, tính tự giác, tự phê bình và phê bình trong Đảng, kịp thời tự sửa chữa, khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm; tác phong, lề lối làm việc của tổ chức đảng, đảng viên được chấn chỉnh, đổi mới; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực; cơ chế “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ ” được thực hiện đồng bộ; quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được mở rộng, phát huy trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về thực hiện quy chế dân chủ ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị ở cơ sở chưa kịp thời, chưa thường xuyên, liên tục; chất lượng xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở còn có mặt hạn chế; Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ở một số địa phương, đơn vị hoạt động chưa tích cực, hiệu quả... Còn một số cán bộ, đảng viên thiếu ý chí phấn đấu; thiếu gương mẫu trong công tác, trong chấp hành kỷ cương, kỷ luật; nói không đi đôi với làm; ít coi trọng sinh hoạt đảng; một số cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị còn thiếu kịp thời trong nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI trong thời gian tới; Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế, yếu kém; chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, trong đó đối với Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tập trung thực hiện 6 nội dung sau:

(1). Tập trung phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016, Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Kịp thời nhận diện và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

(2). Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá về công tác xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngàỵ 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương về Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên...

(3). Chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực"; phê phán, đấu tranh với những biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, vi phạm chuẩn mực đạo đức. Quán triệt thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; thống nhất tư tưởng chỉ đạo trong xử lý công việc: “quyết tâm phải cao “nỗ lực phải lớn”,hành động phải quyết liệt, hiệu quả”, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó.

 

(4). Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Thực hiện nghiêm các quy định, quy trình, các khâu trong công tác cán bộ, công tác quản lý đảng viên. Chú trọng bảo đảm công khai, minh bạch, thực chất, khách quan trong đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, khách quan, thực chất công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ, thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phù hợp đặc điểm tổ chức cơ sở Đảng. Tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án, Nghị quyết số 02-NQ/TƯ ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở đảng bộ xã, phường, thị trấn gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

(5). Tăng cường trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện nghiêm việc rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; chủ động phòng ngừa vi phạm trong tổ chức đảng và đảng viên.

(6). Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh ở cơ sở; tạo điều kiện để nhân dân giám sát các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, cán bộ, đảng viên.

Về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tập trung thực hiện 5 nội dung sau:

(1). Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền, phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện chuyển làm chủ của nhân dân, đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

(2). Quán triệt, cụ thể hóa thực hiện phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, "trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân"\ cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị. Trong quá trình tổ chức thực hiện, chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

(3).Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về tiếp dân; về đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp,người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh với nhân dân {theo Quy định số 12- QĐi/TU ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Chỉ đạo giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân; xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật những tổ chức, cá nhân lợi dụng dân chủ, gây rối nội bộ, làm mất ổn định chính trị - xã hội hoặc vi phạm dân chủ, làm phương hại đến quyền làm chủ của nhân dân.

(4).Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quỵ chế dân chủ ở cơ sở gắn với phát triển kinh tế - xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chương trình giảm nghèo nhanh bền vững; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Quốc hội và Chính phủ (Nghị quyết sổ 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chỉnh phủ). Phát huy sức mạnh, sáng tạo của hệ thống chính trị cơ sở, cộng đồng dân cư trong tổ chức các phong trào, hoạt động, bảo đảm cụ thể, thiết thực phù hợp với thực tiễn và gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở... đặc biệt là trong thực hiện nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống, dịch bệnh Covid-19.

(5). Lãnh đạo thực hiện nghiêm quy chế dân chủ trong các loại hình cơ sở, nhất là thực hiện Pháp lệnh Dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và trong các doanh nghiệp. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp; quan tâm xây dựng mô hình, điển hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời biểu dương, khen thưởng và tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hiệu quả./.

Nguyễn Hường                                           

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 75
  • Trong tuần: 2,072
  • Tất cả: 415,441
Đăng nhập
 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà 6T1, Trung tâm hành chính tỉnh, Tổ 7, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La. 
Điện thoại: 0212.3850744 - Email: bdt@sonla.gov.vn 
Giấy phép xuất bản số: Giấy phép số 01/GP-STTTT, ngày 08/01/2021 của Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Sơn La
Designed by VNPT
 Chung nhan Tin Nhiem Mang