Định hướng nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ của tỉnh Sơn La năm 2022

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; Quyết định số 2886/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

    Định hướng trọng tâm trong đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN hàng năm và giai đoạn 2021-2025 tập trung giải quyết yêu cầu cấp thiết của tỉnh: Phát triển xanh, nhanh và bền vững; tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng, phát triển bảo vệ thương hiệu đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Kế hoạch số 163-KH/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt đề án phát triển khoa học nông nghiệp nông thôn tỉnh Sơn La giai đoạn 2014-2020 và định hướng đến năm 2025; Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2025 của UBND tỉnh.

        Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh và cân đối nguồn kinh phí triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Sở khoa học và công nghệ xây dựng định hướng đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2022 tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, trong đó tập trung nghiên cứu ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, tuần hoàn, nông nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ số, để chọn tạo ra giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản mới có năng suất chất lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu tạo ra sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, hình thành chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm sản an toàn đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Định hướng nghiên cứu cụ thể như sau:

           NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2022

            1.  Đối với các đề tài đề nghị bổ sung năm 2021: Thực hiện qui trình xem xét, xác địnhnhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng năm 2022 theo qui định của tỉnh, bao gồm:

          (1) Bảo tồn và phát triển giống Xoài hôi (muồng khăm) trên địa bàn tỉnh Sơn La.

          (2) Nghiên cứu chỉnh lý, biên soạn bổ sung Lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 1976-2020.

          2. Lĩnh vực khoa học nông nghiệp

          - Nghiên cứu thử nghiệm, tuyển chọn đưa vào các giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất cao, chất lượng tốt, có giá trị kinh tế cao; ứng dụng công nghệ sinh học tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản có năng suất, chất lượng cao thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh;

          - Nghiên cứu sâu, bệnh hại cây trồng vật nuôi; ứng dụng công nghệ sinh học trong giám định, chẩn đoán bệnh hại cây trồng, vật nuôi; công nghệ vi sinh, enzym và protein trong sản xuất, sử dụng chế phẩm sinh học trong dinh dưỡng, bảo vệ cây trồng, vật nuôi, trong bảo quản nông sản;

          - Nghiên cứu, ứng dụng theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị, phát huy lợi thế cạnh tranh của sản phẩm, nâng cao giá trị của các nông sản hàng hóa; Xây dựng mô hình nông lâm kết hợp gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;

          - Nghiên cứu triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh các các sản phẩm OCOP, nhất là ứng dụng các công nghệ sản 3xuất sản phẩm thân thiện với môi trường tạo ra sản phẩm hàng hóa chất lượng cao;
          - Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến trong sản xuất và chế biến nông sản hàng hóa: Canh tác thủy canh, khí canh, trồng cây trên giá thể, màng dinh dưỡng; ứng dụng công nghệ tưới phun, tưới nhỏ giọt, nhà lưới, nhà màng có điều khiển tự động hoặc bán tự động; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dự báo dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, thủy sản; công nghệ bao gói thay đổi áp suất; công nghệ xử lý hơi nóng, công nghệ sấy lạnh, sấy nhanh trong bảo quản nông sản, thu hoạch rải vụ; công nghệ thâm canh, quản lý cây trồng, vật nuôi, thủy sản an toàn theo VietGAP, sản xuất nông nghiệp hữu cơ để tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao cạnh tranh trong nước và xuất khẩu; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất phát triển các loài thủy sản đặc sản có gía trị cao trên lòng hồ Thủy điện Sơn La.

3. Lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

         - Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ hiện đại, nano, tuần hoàn vào lĩnh vực chế biến, bảo quản nông sản của tỉnh nhằm nâng cao giá trị sản phẩm đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; chế biến phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón, thức ăn chăn nuôi; tái chế chất thải làm phân compost; xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải bệnh viện; xử lý ô nhiễm môi trường ở khu công nghiệp, khu vực chăn nuôi, các cơ sở chế biến thực phẩm phục vụ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào lĩnh vực phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, biến đổi khí hậu;
           - Nghiên cứu ứng dụng KHCN đổi mới công nghệ trong sản xuất, ứng dụng công nghệ tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, sản xuất vật liệu từ nguyên liệu địa phương nâng cao gia trị của sản phẩm; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, công nghệ sử lý chất thải... vào sản xuất kinh doanh; tiếp nhận công nghệ để ứng dụng tạo ra sản phẩm mới của địa phương có sức cạnh tranh; khuyến khích sử dụng năng lượng mới năng lượng tái tạo; ứng dụng công nghệ cao, tiên tiến trong việc khảo sát phục vụ các công trình giao thông, xây dựng, thủy lợi và trong công tác phòng, chống thiên tai; lĩnh vực trật tự an toàn giao thông; ứng dụng công nghệ thông tin quản lý các công trình giao thông, xây dựng, thủy lợi, trong quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

           - Ứng dụng chuyển đổi số vào hệ thống quản lý canh tác thông minh, sử dụng các thiết bị cảm ứng và phần mềm điều khiển tự động từ xa, quản lý các yếu tố về độ ẩm, nhiệt độ, khí cacbonnic, cường độ ánh sáng…Hệ thống quản lý rừng, quản lý chăn nuôi thông minh; Hệ thống thông tin nông nghiệp phục vụ đánh giá, phân tích, phòng ngừa kiểm soát dịch bệnh; Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường; Ứng dụng, phát triển và chuyển giao thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản, tạo ra các qui trình sản xuất thông minh, nhà máy thông minh liên kết với nguồn cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh áp dụng, chuyển giao công nghệ chế biến tiên tiến, các tiến bộ về vật liệu, chế phẩm bảo quản vào sản xuất để tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

           4. Lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn, y tế và giáo dục

           - Nghiên cứu cơ sở lý luận và tổng kết thực tiễn nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc hoạch định, thực hiện các chủ trương, nghị quyết trong đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nghiên cứu các vấn đề về củng cố và xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường và nâng cao hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng;

           - Nghiên cứu đề xuất thực hiện các nhiệm vụ về củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng ở các vùng biên giới, địa bàn trọng điểm; Nghiên cứu, cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả bộ máy chính quyền các cấp, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh;

         - Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Sơn La; khai thác các giá trị di sản văn hóa thiên nhiên, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, hệ thống các bảo tàng của tỉnh; xây dựng các sản phẩm du lịch nhằm khai thác tiềm năng lợi thế mạnh của tỉnh, các mô hình phát triển du lịch, khai thác tiềm năng lòng hồ thủy điện, và du lịch quốc gia Mộc Châu theo hướng phát triển du lịch bền vững;

          - Nghiên cứu các giải pháp về phát triển y tế, ứng dụng chuyển giao các kỹ thuật và công nghệ tiên tiến hiện đại trong chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh; xây dựng mô hình và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; ứng dụng tiến bộ KH&CN phát triển sản xuất trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm dược liệu;

          - Nghiên cứu khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; đổi mới, cải tiến và nâng cao chất lượng học tập, giáo dục và đào tạo, các giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, sáng kiến trong hệ thống trường học, trường chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh;
           - Tăng cường nghiên cứu và hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ với các nước bạn./.

                                                                             Nguồn: Sưu tầm

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 118
  • Trong tuần: 2,115
  • Tất cả: 415,484
Đăng nhập
 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà 6T1, Trung tâm hành chính tỉnh, Tổ 7, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La. 
Điện thoại: 0212.3850744 - Email: bdt@sonla.gov.vn 
Giấy phép xuất bản số: Giấy phép số 01/GP-STTTT, ngày 08/01/2021 của Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Sơn La
Designed by VNPT
 Chung nhan Tin Nhiem Mang