Tổng số: 457
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Kế hoạch 46-KH/CB 29/11/2023 Kế hoạch kiểm điểm Chi bộ năm 2023
Lượt xem: 13
Tải về 0
Kế hoạch 58/KH-BDT 14/09/2023 Kế hoạch Triển khai “Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai chương trình các cấp” năm 2023
Lượt xem: 72
Tải về 1
Kế hoạch 57/KH-BDT 14/09/2023 Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc” thuộc nội dung số 1, Tiểu dự án 2, Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023
Lượt xem: 63
Tải về 0
Kế hoạch 54/KH-BDT 21/08/2023 Kế hoạch Tổ chức các Hội nghị phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp thông tin và tổ chức thăm quan học tập kinh nghiệm cho người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023
Lượt xem: 61
Tải về 0
Kế hoạch 47/KH-BDT 06/06/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 17/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
Lượt xem: 92
Tải về 2
Kế hoạch 46/KH-BDT 02/06/2023 Thực hiện nội dung số 02, Tiểu dự án 01, Dự án 10 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tuyên truyền phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể Chương trình mục tiêu quốc gia và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023
Lượt xem: 116
Tải về 6
Kế hoạch 42/KH-BDT 28/04/2023 Kế hoạch Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023
Lượt xem: 83
Tải về 6
Kế hoạch 41/KH-BDT 26/04/2023 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023
Lượt xem: 68
Tải về 0
Kế hoạch 45/KH-STTTT 05/04/2023 Kế hoạch Tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa chiến thắng Thượng Lào năm 1953, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào trong kháng chiến, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay
Lượt xem: 64
Tải về 0
Kế hoạch 27a/KH-DT 15/03/2023 KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
Lượt xem: 78
Tải về 0
12345678910...