Ban Dân tộc triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025

Với mục đính nhằm quán triệt, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đã được đề ra trong Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2030

Nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vùng dân tộc thiểu số. Huy động các nguồn lực nhằm hỗ trợ các hợp tác xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, khai thác tiềm năng, lợi thế vùng, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững.

Ngày 30/9/2021 Ban Dân tộc tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số      80/KH-BTC về triển khai phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 với nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

1. Tập trung công tác lồng ghép tuyên truyền, phổ biến quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về các quy định, nội dung, kết quả phát triển kinh tế tập thể theo quy định của Luật hợp tác các quy định tại các văn bản liên quan nhằm nâng cao nhận thức cho toàn bộ hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và người dân vùng dân tộc thiểu số về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của hợp tác xã trong điều kiện mới về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, hiểu rõ và vận dụng hiệu quả các quy định của pháp luật và cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, mô hình hợp tác xã kiểu mới.

2. Phối hợp các sở, ngành liên quan, UBND các huyện thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả về dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng để phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, xây dựng mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh theo Nghị quyết 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

3. Huy động các nguồn lực tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ giúp hợp tác xã, tổ sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

4. Thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý liên quan đến công tác dân tộc cho doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp, hợp tác xã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức pháp lý, thiết lập các điều kiện cần thiết hoạt động thực thi pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã thông qua kế hoạch hỗ trợ pháp lý hàng năm.

5. Thực hiện công tác thông tin, truyền thông giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đăng tải các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng bá giới thiệu các sản phẩm về nông nghiệp, biểu dương các mô hình thí điểm, điển hình tiên tiến, các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã hoạt động hiệu quả có đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội quả địa phương thông qua các tin bài, phóng sự trên trang thông tin điện tử của Ban, trang diễn đàn đối thoại trực tuyến các dân tộc tỉnh Sơn La.

6. Giải đáp các thắc mắc về lĩnh vực công tác dân tộc của doanh nghiệp, hợp tác xã bằng văn bản, thông qua trang thông tin điện tử của Ban, giải đáp trực tiếp hoặc qua điện thoại hoặc các hình thức phối hợp khác theo quy định của pháp luật.

7. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố nắm bắt tình hình đời sống, sản xuất, an ninh trật tự và tâm tư nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số, tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác vùng dân tộc thiểu số và miền núi để tham mưu với tỉnh đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

8. Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách dân tộc, pháp luật, kiến nghị của công dân trong phát triển kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của pháp luật.

Với nhiệm vụ, giải pháp trên Ban Dân tộc đã giao nhiệm vụ cho các phòng trực thuộc Ban, căn cứ chức năng nhiệm vụ của phòng chủ động triển khai phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 đảm bảo đạt hiệu quả cao.

Đinh Phú

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 96
  • Trong tuần: 11,482
  • Tất cả: 824,009
Đăng nhập
 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà 6T1, Trung tâm hành chính tỉnh, Tổ 7, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La. 
Điện thoại: 0212.3850744 - Email: bdt@sonla.gov.vn 
Giấy phép xuất bản số: Giấy phép số 01/GP-STTTT, ngày 08/01/2021 của Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Sơn La
Designed by VNPT
 Chung nhan Tin Nhiem Mang